Ukulele School

Ribbee Studio's Courses

Ribbee Ukulele Studio คือโรงเรียนดนตรีที่สอนอูคูเลเลโดยเฉพาะ
สำหรับคนทุกเพศทุกวัยที่มีใจรักจะเล่น ดำเนินการสอนโดยคณาจารย์ที่มีความรู้ด้านการเล่น
และการสอนอูคูเลเลเป็นอย่างดี ด้วยหลักสูตรที่บูรณาการมาจากปรมจารย์ อูคูเลเลระดับโลก
ไม่ว่าจะเป็น คิโม ฮัสซี (Kimo Hussey), บรูซ ชิมาบุคุโร (Bruce Shimabukuro), รอย ซาคุมา
(Roy sakuma) ฯลฯ (อาจารย์หลายท่านของเราเดินทางไปศึกษาการเล่นเพิ่มเติมที่ฮาวายโดยตรง)
โดยการเรียนการสอนนั้น เน้นหนักไปที่แนวคิดและความเข้าใจในการเล่นอูคูเลเลทั้งในภาคทฤษฎี
และ ปฏิบัติ อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับความสนุกสนานในการเล่นดนตรี

คุณสมบัติผู้เรียน
1 มีอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
2 มีความสนใจและตั้งใจจริงที่จะศึกษาเรียนรู้การเล่นอูคูเลเลอย่างถูกวิธี
3 สามารถที่จะเดินทางมาเรียนตามเวลาที่กำหนดไว้ได้ทุกครั้ง ในกรณีที่เรียนเป็นกลุ่ม
   หากไม่มาเรียนตามเวลาที่กำหนดจะถือเป็นการขาดเรียน และผู้เรียนจะต้องทำการฝึกซ้อม
   เนื้อหาในช่วงที่ขาดเรียนให้ทันเพื่อนคนอื่นในกลุ่ม ส่วนในกรณีของการเรียน Private
   สามารถยืดหยุ่นเวลาเรียนได้ โดยจะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน

หลักสูตร
ทุกหลักสูตรของ Ribbee Ukulele Studio ลงทะเบียนเรียนเป็นเทอม เทอมละ 8 ครั้ง
(ระยะเวลาประมาณ 2 เดือน) โดยจะศึกษาเนื้อหาเรียงไปตามลำดับขั้นของหลักสูตรนั้นๆ
ความเร็วในการเรียนขึ้นอยู่กับพัฒนาการของผู้เรียนแต่ละคน โดยในระหว่างเรียน
จะมีการทดสอบ โดยครูผู้สอนอย่างสม่ำเสมอ และผู้เรียนสามารถลงเรียนได้อย่างต่อเนื่อง

1 หลักสูตร Ukulele For Kids (สำหรับเด็กอายุ 5 - 10 ปี)
   เรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที (เนื่องจากเด็กในวัยนี้มักจะมีสมาธิในการเรียน
   ไม่เกิน 20 นาที แต่ถ้าหากต้องการเรียนในหลักสูตรปกติจะมีการพิจารณาเป็นรายๆ ไป)

เนื้อหา : ปูพื้นฐานเกี่ยวกับการฟังและการเล่นอูคูเลเลในระดับเบื้องต้น เพื่อสร้างพื้นฐาน
            ในการเล่นเครื่องดนตรีที่ดีต่อไปในอนาคต โดยจะเน้นที่การเรียนรู้เรื่องของเสียงและจังหวะ
             ผ่านการเล่นเมโลดีที่ไม่ซับซ้อนซึ่งเอื้อกับสรีระของเด็กในวัยนี้ และ เรียนรู้เรื่องของฮาร์โมนี    
             (คอร์ด) และการสตรัมเบื้องต้นควบคู่ไปด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเรียนต่อ 1 เทอม
: กลุ่ม 3 - 4 คน คนละ 1200 บาท / กลุ่ม 2 คน คนละ 1600 บาท / เรียนเดี่ยว (Private) 3200 บาท

2 หลักสูตร Ribbee Ukulele Studio (สำหรับผู้เรียนอายุ 11 ปี ขึ้นไป) เรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 60 นาที

เนื้อหา : ปูพื้นฐานเกี่ยวกับการฟังและการเล่นอูคูเลเลในระดับเบื้องต้น เพื่อสร้างพื้นฐาน
            ในการเล่นเครื่องดนตรีที่ดีต่อไปในอนาคต ฝึกทั้งการเล่นเมโลดี และฮาร์โมนี (คอร์ค)
             เน้นหนักไปที่ 'ทักษะ' การเล่นอูคูเลเลประกอบการร้องเพลง ทั้งการสตรัมมิ่งและการปิ๊กกิ้ง
            เรียนรู้การอ่าน TAB การฝึกเล่นเพลงบรรเลงและเรียนรู้ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น
            และหลังจากผ่านระดับพื้นฐานมาแล้ว ก็จะศึกษาต่อในเรื่องการอ่านและเล่น TAB ในระดับสูง,
            เทคนิคทั้งมือซ้ายและมือขวา, ทฤษฎีดนตรีที่เกี่ยวข้องกับอูคูเลเล (สเกล, จังหวะ,
            การวอยซ์คอร์ด), การเล่นเพลงบรรเลง, การแกะและเรียบเรียงเพลง (เน้นเรียนทฤษฎี
            ไปพร้อมกับการปฏิบัติ)

ค่าใช้จ่ายในการเรียนต่อเทอม :
กลุ่ม 3 - 4 คน คนละ 2400 บาท / กลุ่ม 2 คน คนละ 3200 บาท / เรียนเดี่ยว 6400 บาท
<< Back
 • Ribbee
 • Hulala
 • aNueNue
 • aNueNue Bird Guitar
 • Kala
 • Kamaka
 • Kanilea
 • Ko'olau
 • KoAloha
 • Maui Music
 • Mainland
 • Fluke
 • Flea
 • Fire Fly
 • Blackbird
 • Ukadelic
 • Bruko
 • Pono
 • Islander
 • Kiwaya
 • OulCraft
 • P Uke
 • Thai Uke
 • Honolele
 • Eleuke
close